Кои сме ние?

ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ

Диалог за бъдещето: Гражданска инициатива за определяне на обществените изисквания и стратегии за фундаментална реформа на образователната система от 2011 г.
Институт за прогресивно образование: Сдружение в обществена полза, което внедрява системата JUMP Math в българските училища и организира множество диалози по образователни политики. Създадено през 2011 г.
Фондация за образователна трансформация: Фондация в обществена полза с дългосрочна мисия да осъществи цялостна трансформация на образователната система в България. Изгражда нов образователен модел на общностни училища на XXI век и го реализира в екосистема от прогресивни училища и взаимосвързани организации в цялата страна. Създадена през 2017 г. с капиталов фонд от дарения на стойност 2 милиона лв., Фондацията е центърът за стратегическо управление и развитие на екосистемата. 
Прогресивните училища изграждат свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смислите на живота си, които притежават знания, умения и нагласи да ги реализират заедно. Екосистемата включва (в различни етапи на развитие): методически център/институт за развитие на образователния модел, педагогическа библиотека и методическа база от знания, училище за учители, училище за родители, образователна медиатека, център за изследване и управление на качеството, административно-информационен център за обслужване на училищата, споделени бази за учене сред природата.
НАСТОЯЩЕ 2020 г.           БЪДЕЩЕ
·    Основно прогресивно училище 1 – София: от 2016 г. ПК-7. клас·    Основно прогресивно училище 2 – Варна: от 2018 г. ПК-2. клас·    Основно прогресивно училище 3 – София: от 2018 г. ПК-2. клас·    Лиценз от International Вaccalaureate за начален етап (предстои)·    Лиценз от МОН – държавните образователни изисквания се покриват като минимум ·    Иновативна програма по математика – JUMP MathРазвитие и обогатяване на прогресивния образователен модел за всички образователни степени, лицензиране за International Вaccalaureate Diploma Създаване на прогресивни гимназии и центрове за ранно детско развитиеРазвитие на самостоятелни организации в екосистематаИнтегриране на прогресивния модел в други училища Създаване на висше училище за учители в сътрудничество със световни университети

НОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

Гражданска инициатива „Диалог за бъдещето“, 2015 г.

Преди всичко искаме децата ни да бъдат образовани като свободни и отговорни – обичащи и  самостоятелни личности. Равнопоставени, уважавани и безусловно приети с обич.

Да са добри хора – принципни, честни, уверени, грижовни, справедливи, великодушни и уважителни към другите. Да са активни граждани в демокрация на участието, управлявайки собствената си съдба в общностите, в които живеят. Търсейки смисъл и удовлетвореност в приноса си към обществото – заедно. Да изграждат и развиват ефективни взаимоотношения. Да умеят да вникват и съпреживяват чувствата и мислите на другите. Да водят конструктивен диалог. Да бъдат добри приятели, партньори в любовта и семейството и – особено важно – добри родители. Да се справят с житейските проблеми на общностното съществуване – с конфликти, противоречия, неприемане и тъги. Да споделят и съпреживяват вдъхновенията, радостите и успехите си.

Да умеят да мислят качествено и съзидателно – логично, критично, аналитично, синтетично, абстрактно, асоциативно, концептуално, иновативно, интуитивно и проницателно. Да задават смислени въпроси и решават разнообразни проблеми. Да работят с постоянство, уверено и фокусирано – самостоятелно и в екип. Да си сътрудничат в група с интелигентност и съпреживяване. Да прилагат методите на информатичното, системно и дизайн мислене за анализ и изграждане, съзидаване. Да създават, представят и ползват модели, които да адаптират и дори  с всяко ново разбиране, експеримент или преживяване – било в опознаването на физическия свят, било в себепознаването, човекознанието или света на идеите. Да рефлектират и разсъждават за мисленето си, учейки се от грешки и успехи – собствени и чужди. Да се справят в неясни и противоречиви ситуации. Да рискуват отговорно. Да имат жизнено въображение и отворени възприятия за откривателство.

Да са добри комуникатори. Да знаят отлично български и английски (като език за универсално общуване) и да ползват още няколко езика. Да могат да водят съзидателен диалог, да представят собствените си виждания и да ги отстояват. В същото време да могат да вникват и приемат различията с другите. 

Да са творци и агенти на промяна в най-широк смисъл. 

Да са активни граждани, изграждащи истински демократично, равноправно и справедливо общество, на основата на върховенство на закона и човешките права. Общество, което дава възможности на всеки да развие потенциала си, но и осигурява условия за качествен живот на всеки и защитава по-слабите. Общество, в което различни общности се развиват и обогатяват взаимно в тяхното разнообразие.

Да имат широка култура и познания и едновременно с това дълбоко разбиране за основните принципи как работи света – и природния свят, и човешкия, и света на идеите. Да създават собствени общностни култури. Да познават световните култури и да могат да общуват с тях.  

Да са здрави, да могат да живеят здравословен живот, да разбират и управляват собственото си физическо и психическо здраве. 

Да имат идентичност на българи и европейци. И да могат да бъдат граждани на света. Да създават самочувствието и собствената си идентичност, на основа на собствените си възможности и на техния поглед към бъдещето, това, което те могат да допринесат към света. 

Да имат изградени навици с основни нагласи за развитие, поглед в бъдещето и изобилие на възможностите. С умения за учене и отучаване, за непрекъснато откриване на света. За принос към обществото и търсене на смисъл в общностното взаимодействие. Едновременно с това да имат богат, натрупан опит от преживявания по време на тяхното образование. Постижения в крайна сметка, които дават стойност на общността. 

Да са свободни в изборите си и да носят отговорност за тях.

Ако трябва да го обобщим: да имат ефективни взаимоотношения, да бъдат ефективни в мисленето и творчеството, да бъдат ефективни комуникатори, да могат ефективно да действат и да сътрудничат и в крайна сметка да имат ефективни, реални постижения. Да могат да решават проблемите на бъдещето, които ние в момента дори не можем да си представим. 

Да са свободни и отговорни личности, които могат сами да определят смислите на живота си, да имат знанията, уменията и нагласите да реализират тези смисли заедно.

Категорично настояваме това качествено ново образование да бъде осигурено за всяко българско дете, независимо от неговия произход, социално-икономическа среда или местоположение. Не да бъдат дадени „равни възможности“, а да бъде осигурено с високо качество и грижа! За всяко българско дете. Без изключения.

МИСИЯ

Прогресивните училища изграждат свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смисъла на живота си, притежаващи знания, умения и нагласи да ги осъществяват заедно.


СВЕТОВЕН ОПИТ

Прогресивният образователен модел интегрира и развива синергично световно признати педагогически практики и системи:

 • International Baccalaureate – цялостна образователна система, основана на изследователско учене с 4000 училища в цял свят и 40-годишно развитие
 • Подготвена среда, която стимулира естественото развитие на децата за учене, самоконтрол, добри взаимоотношения, планиране, умения за решаване на проблеми, творческо и критическо мислене.
 • JUMP Math – развива потенциала на всяко дете, като осигурява дълбоко разбиране на математическите концепции и умения и изгражда вътрешна мотивация за учене
 • Responsive Classroom и Montessori програма за мир – системи за изграждане на конструктивни взаимоотношения в класа

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ

Образователният процес изгражда компетентностен интеграл:

Знания (принципи/модели, процеси, факти + концепции) +

Умения (аналитични, синтезни, творчески)

 – на основата на –

Нагласи (личностни, социални) + Навици

– умножени по –

Практически опит и преживявания

Образователният процес има четири основни измерения:

Универсални/мета компетентности <-> Дисциплини  <-> Концепции

– интегрирани чрез –

Трансдисциплинарни изследователски проекти и преживявания

Универсални компетентности / Мета-предмети:

1. Взаимоотношения и личностно развитие

2. Мислене и творчество

3. Комуникация, диалог и преговори

4. Инициативност, планиране и изпълнение

5. Благополучие, здраве и устойчивост

6. Култури и практическа философия

Дисциплини / Предмети:

1. Български език, литература и култура

2. Математика, моделиране и решаване на проблеми

3. Английски (и други) език и световни култури

4. История, география и световни цивилизации

5. Природни науки – физика, химия, биология, екосистеми

6. Социални науки – антропология, психология, общества, икономика

7. Информатика и технологии

8. Изпълнителни изкуства и медии – драма, танц, музика, филм

9. Изобразителни изкуства – живопис, скулптура, естетика

10. Спорт и физическа култура

Трансдисциплинарни изследователски проекти:

1. Изследвания по трансдициплинарни теми

2. Научно-технологични проекти (индивидуални и екипни)

3. Артистично-социални проекти (индивидуални и екипни)

4. Учене чрез общностно взаимодействие

5. Пътешествия, спорт и учене сред природата

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНИ ВЪПРОСИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

1. Кои сме ние?

Изследване на природата на аз-а; убеждения и ценности; лично, физическо, психическо, социално и духовно здраве; връзки между хората, включително семейства, приятели, общности и култури; права и отговорности; какво означава да бъдеш човек.

2. Къде се намираме във времето и пространството?

Изучаване на пространствено-времевата ориентация; лични истории; домове и пътувания; откритията, експедициите и миграциите на човечеството; връзките между и взаимосвързаността на личностите и цивилизациите, разгледани от местна и глобална перспектива.

3. Как изразяваме себе си?

Изследване на начините, по които откриваме и изразяваме идеи, чувства, природа, култура, убеждения и ценности; начините, по които мислим за, разширяваме и се радваме на творческите си способности; разбирането ни за естетика.

4. Как е устроен светът?

Изследване на природата и законите ѝ; взаимодействието между природата (физическия и биологическия свят) и човешките общества; как хората използват познаването си на научните принципи; последствията от научния и технически напредък за обществото и околната среда.

5. Как създаваме групи и общности?

Изучаване на взаимосвързаността на създадените от човека системи и общности; структурата и функцията на организациите; процесите на вземане на решения в обществото; икономическите дейности и последствията им за човечеството и околната среда.

6. Как споделяме планетата?

Изследване на правата и отговорностите в борбата за споделяне на ограничен запас ресурси с другите хора и останалите живи същества; общностите и отношенията във и между тях; достъп до равни възможности; мир и разрешаване на конфликти.

ПРОФИЛ НА УЧЕНИКА

Учениците се стремят да бъдат:

 • Любознателни Развиват естественото си любопитство. Придобиват необходимите умения да провеждат проучвания и изследвания и да демонстрират независимост в процеса на учене. Обичат да учат и тази любов към ученето ще бъде съхранена през целия им живот.
 • Знаещи Изследват концепции, идеи и проблеми от местно и глобално значение. По този начин придобиват задълбочени познания и развиват компетентност в широк и балансиран спектър от дисциплини.
 • Мислещи Проявяват инициатива, използвайки когнитивните си умения по критичен и творчески начин, за да разпознават и подхождат към сложни проблеми, и вземат обосновани, етични решения.
 • Общуващи Разбират и изразяват идеите и информацията по уверен и творчески начин на повече от един език и по различни комуникационни пътища. Ефективно и с желание работят в сътрудничество с други хора.
 • Принципни Действат честно и почтено, със силно чувство за справедливост и уважение към достойнството на хората, групите и общностите. Поемат отговорност за действията си и последствията от тях.
 • Без предразсъдъци Разбират и ценят своите култури и лични истории и са отворени за перспективите, ценностите и традициите на други хора и общности. Свикнали са да търсят и преценяват различни гледни точки и са готови да се учат от опита си.
 • Грижовни Проявяват съчувствие, състрадание и уважение към потребностите ичувствата на околните. Имат личен ангажимент да помагат и полагат усилия за  подобряване на живота на другите хора и околната среда.

 • Рискуващи Подхождат към непознатите ситуации и несигурността със смелост и далновидност и притежават независимия дух, необходим за изследване на нови роли, идеи и стратегии. Те са смели и красноречиво защитават идеалите си.
 • Уравновесени Разбират важността на интелектуалното, физическо и емоционално равновесие за постигането на лично благоденствие за себе си и околните.
 • Разсъждаващи Внимателно обмислят собственото си обучение и опит. Умеят да преценяват и разбират силните и слабите си страни, за да поддържат ученето си и личното си развитие.

ПРОГРЕСИВНИТЕ УЧИТЕЛИ

Учители по призвание! Учителите в Прогресивните училища са млади хора, за които преподаването е призвание и нагласа за учене през целия живот. В училище всички без изключение споделяме убеждението, че всяко дете е уникална личност, към която следва да се отнасяме с уважение и разбиране.

Учителите в прогресивните училища притежават педагогическа квалификация и са личности с развито чувство за отговорност и справедливост. Всички те разбират себе си като ролеви модел за учениците и осъзнават важността на мисията си.  Затова ценим не толкова опита в преподаването или квалификацията придобита в университета, колкото споделянето на общите ценности, отдадеността на каузата и мотивацията за непрекъснато учене. 

Училището за учители осигурява шестмесечно встъпително обучение на новите учители, включващо и задължителна практика; едногодишна менторска програма, последващи обучения в България и в чужбина; непрекъсната подкрепа и ресурси за постоянно усъвършенстване.

Учителите са най-голямото ни богатство. Грижим се за професионалното им израстване и подпомагаме личното им развитие.

НОВ МОДЕЛ ОБЩНОСТНО УЧИЛИЩЕ

Основни принципи на взаимодействие с родителите

Съучастие

Изгражда споделено разбиране със семейството относно целта на образованието и възпитанието, а именно: постигайки пълнолетие, младият човек трябва да е напълно способен на пълноценен самостоятелен живот. Уважавайки правото на семейството на собствени религиозни възгледи и ценности, то отстоява едно сигурно пространство на взаимно уважение и толерантност.

Прозрачност и информираност

Училището създава необходимите условия родителите да правят информиран избор, като подготвя, честна, балансирана и адекватно представена информация. Училището приема и съзнателно търси обратна връзка и оценка от страна на родителите за качеството на образователната среда и образователния процес, които създава.

Взаимно уважение и сътрудничество

Училището признава първостепенната роля на семейството по отношение на образованието на детето и дава възможност за пълноценно включване на родителите като ценен ресурс в образователния процес. Води постоянен диалог за създаване на споделена представа за интересите на детето и систематично го поставя в центъра на решенията, които взима съвместно със  семейството.

УЧЕБНА СРЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯ

Целодневно обучение от 1. септември до 30. юни. Няма домашни и тежки раници. Подкрепяща учебна среда. Чиста и здравословна храна. Много движение и преживявания сред природата и големия свят. Взаимоотношения, основани на доверие – със свобода и отговорности, с право на избор, с правила и споразумения. Учебната среда е: 

ГъвкаваСъобразяваме се с индивидуалните интереси и таланти на детето. Следваме неговото естествено развитие и уникалност.
ЦеленасоченаВнимателно проектирани процеси за последователно разбиране в дълбочина и усвояване на умения на малки стъпки, съчетан с непрекъснато повишаване на нивото, водещ до вътрешна мотивация за учене и развитие.
ИзследователскаИзследователски учебен процес, направляван от учители – ментори.
ТрансдисциплинарнаРешаваме и изследваме на практика въпроси от локално и глобално значение, интегрирайки всички придобити знания и умения. Самостоятелно и в екип.
ОтворенаВсеки е приет с уважение и мнението му се зачита. Излизаме от училище поне веднъж седмично, за да изследваме и преживяваме света заедно.
Свободна и отговорнаУчениците управляват образователния си напредък. Взимат решения и поемат отговорности. 
ЗадружнаУчилището е общност, която  формира отношения на равнопоставеност и сътрудничество, създава условия за социална и емоционална зрялост, за пълноценно социално, физическо, психическо и когнитивно развитие.

ДНЕВЕН РЕЖИМ

Образователният процес в УЧИЛИЩЕТО е целодневен от 8.30 до 18.00 часа. Образователните дейности приключват в 16.00 часа. Между 16.00 и 18.00 часа има възможност за свободна игра и допълнителни дейности за развитие на индивидуалните интереси и таланти на децата.

Начало на деня

При влизане в училището децата се преобличат. Денят започва с раздвижване и споделяне до 9.00.

Нормално децата следва да са закусили вкъщи, но учителите ще се погрижат, ако детето не е успяло, да закуси между 8.00 и 8.30 с приготвена и донесена от вкъщи закуска.

Организация на образователния процес

Образователният процес включва ритмично и балансирано редуване на целенасочено преподаване, екипни дейности, самостоятелна работа, повторение и затвърждаване, проверка, отдих. Дейностите следват естествения ритъм на децата.

Целодневната организация и работата на учителите цели децата да научат всичко в рамките на времето в училището. Сутрешният цикъл включва активно преподаване, упражнение, затвърждаване, проверка и оценяване, почивка.

8.00-8.30 Посрещане на децата

8.30-8.50 Сутрешна среща

9.00-12.00 Академичен цикъл 

 • Индивидуални и групови занимания по: български език и литература; английски език; социални и природни науки
 • Целенасочено преподаване
 • Трансдисциплинарни проекти 
 • Програма за мир – метапредмет Взаимоотношения
 • Рефлексия и индивидуално планиране
 • Сутрешно физическо раздвижване (крос)

12.00-13.30 Обяд, свободна игра

13.30-13.45 Тих час

13.45-16.00 Следобеден цикъл

 • Спорт
 • Изкуства: изобразително изкуство, музика, драма
 • Самостоятелно учене (академичен избор)
 • Следобедна закуска

16.00-18.00 Допълнителни дейности, свободна игра, изпращане

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

 • Български език и литература, английски език, математика, науки – всеки ден
 • Програма за мир – всеки ден
 • Изследователска програма: вплетена в сутрешния цикъл и 3 пъти седмично целенасочена работа по интегративни проекти
 • Рефлексия и индивидуално планиране – веднъж седмично/на две седмици (в зависимост от възрастта)
 • Спорт – 3 пъти седмично, веднъж – плуване
 • Изкуства – два пъти седмично
 • Допълнителни дейности – 4 пъти седмично
 • Обратна връзка за родителите – папки, профили

МЕСЕЧНИ ДЕЙНОСТИ

 • Учене извън училище/сред природата
 • Културно преживяване
 • Общностни срещи.


ГОДИШЕН ЦИКЪЛ

 • Въвеждаща програма за култура и взаимоотношения (първите шест седмици)
 • Училища сред природата – преживелищна педагогика (3 пъти в годината)
 • Финални представяния на интегративните проекти – споделяне в общността и празнуване на успеха 
 • PYP Exhibition 4. клас – финален проект за завършване на PYP
 • Тристранна среща ученик-учител-родител (въвеждаща, финална)
 • Двустранни срещи учител-родител (3 пъти в годината/по заявка)
 • Сведение за представянето на детето (3 пъти в годината)
 • Пролетна и лятна ваканционна програма
 • Родителски срещи (3 пъти в годината)

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ НАС

Български прогресивни училища изграждат общност, чиято основна ценност е безусловната любов и приемане, като се стреми да създаде атмосфера на сътрудничество и колективност. Приветстваме всички ученици и техните родители, които споделят нашите ценности и нагласи, които са мотивирани, с отворено съзнание, международна нагласа, готови да приемат предизвикателството на академичната ни програма и да сътрудничат като членове на училищната общност.

Общи правила

Приемът в училището се извършва по съгласуван с Настоятелството на училището и приет от Педагогическия съвет план-прием. 

Всички кандидати се ползват с еднакви права, с изключение на братя и сестри на настоящи ученици на училището, за които съгласно договор за образователна услуга училището осигурява места с предимство.

Училището не извършва подбор на децата. При интерес над обявените свободни места приемната процедура допуска жребий за определяне на приети и резерви.

Прием на ученици се извършва само в началото на учебната година. За всички новоприети ученици училището осигурява подкрепа за адаптацията.

Изисквания за възраст

Изискванията на училището за навършени години за прием в подготвителен клас е 6 години, а за първи – 7 години.

Общите критерии за прием в училището са споделяне на общи ценности и нагласи със семейството и възможността на училището да осигури адекватна педагогическа и ресурсна подкрепа на детето. 

Детайлните критерии за прием на детето са: училищна готовност (която се проверява чрез работа с дидактически материали и задачи) и личностна зрялост (която се проверява чрез наблюдения за адаптация в нова среда, комуникация и взаимоотношения с връстници и възрастни, управление на емоциите).

За деца със специални образователни потребности детайлните критерии за прием са: дали разполагаме с подходяща среда и ресурсно осигуряване за приобщаване; дали има капацитет в съответния клас спрямо вече приети деца със СОП; дали родителите имат възможност, ако е необходимо, да осигурят допълнителен специалист за подкрепа на детето, съгласуван с училището.

Детайлните критерии за присъединяване на родителите към общността са: доверие към образователния модел и към училището като професионална организация; уважение и етичност; искреност и откритост; адекватно разбиране за развитието на детето като цялостна личност; зачитане личността на детето, осигуряване на свобода и подкрепа на развитието му като самостоятелна личност; разбиране за  ненасилствен и неконкурентен подход към ученето; готовност за споделяне на обща отговорност за развитието на детето и участие в живота на учеща се организация; готовност за учене и промяна в семейството.

Отворени класове и локации

За учебната 2020/2021 година училището ще приема ученици от подготвителен, първи и трети клас включително. 

СТЪПКИ

СТЪПКА 1    Изпратете ЗАЯВКА ЗА ИНТЕРЕС, за да се свържем с вас.

СТЪПКА 2    Посетете ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ на училището и се запознайте с представители на общността.

СТЪПКА 3    Свалете и попълнете ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ, след което ще ви поканим на среща с приемната комисия.

СТЪПКА 4    Участвайте в СРЕЩА С ПРИЕМНАТА КОМИСИЯ.

СТЪПКА 5    Получавате ОБРАТНА ВРЪЗКА от приемната комисия и вземаме РЕШЕНИЕ.

СТЪПКА 6    Сключваме ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ.

ФОНДАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

transform.bg

БЪЛГАРСКИ ПРОГРЕСИВНИ УЧИЛИЩА – ВАРНА

school2.transform.bg

info@transform.bg

+359 877 194 953

school2@transform.bg

+359 877 194 845 – ОПУ 2 Варна

СНИМКИ: Любен ХРИСЧЕВ и 5rov.PHOTOGRAPHY 

51868927_467629347105533_3702455688270708736_n

Вашият коментар