Мисия, визия, ценности

Мисия

Прогресивното училище има за цел да изгражда свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смислите на живота си, притежаващи знания, умения и нагласи да ги реализират заедно.

  • За постигането на тази цел училището създава предизвикателна образователна среда, в центъра на която поставя ученика. Учебната програма, развиваща интегрални знания, умения, нагласи, навици и богата обща култура, отворена към света, мотивира учениците да бъдат активни изследователи с нагласа за учене през целия живот.
  • Училището създава отворена общност със споделени ценности и работи с експерти, организации и институции за прилагане на политики и програми за качествено и прогресивно образование.

Визия

В съответствие с мисията си за трансформация на образователната система за добро развитие на България през XXI век Фондация за образователна трансформация започва изграждане на нов модел общностни училища в интегрирана екосистема.
Нов модел училище

Учеща общност, която следва естественото развитие на детето, съхранява неговата уникалност и формира среда и отношения на равнопоставеност и сътрудничество и създава условия за социална и емоционална зрялост на личността и нейното физическо, психическо и социално благополучие.

По отношение на учениците

Изгражда здрави и уверени млади хора, с базисна функционална грамотност, с основни нагласи и умения за учене, развитие, за непрекъснато откриване на света, за принос към обществото. Да могат да решават проблемите на бъдещето. Да имат идентичност на българи и на европейци. И да могат да бъдат граждани на света.

По отношение на учебния процес

Стимулираща образователна среда, предлагаща богат избор от материални и нематериални ресурси за насърчаване на откривателството у детето в училището и извън него.

Процес на активно учене в условия за индивидуална и взаимна подкрепа за ученето чрез подходящо темпо и равнище за всяко дете.

Учителите са внимателни посредници в процеса на укрепване на способността на учениците да ценят обучението си и да поемат отговорността за него.

По отношение на учебната програма

Занимателна, адекватна и стимулираща учебна програма, основана на холистичния подход за взаимна свързаност на учебното съдържание по различните предмети.

Фокус върху трансдисциплинарния модел, който да позволи на ученика да прави връзки между различните учебни дисциплини, да открива начини да свързва отделните учебни предмети и в резултат да прилага наученото в реални житейски ситуации.

Споделянето е от централно значение за програмата и представлява ключов елемент за развиването на международна перспектива, която трябва да започне със способността на всеки един ученик да приема гледната точка на друг ученик от класа.

Ценности

Безусловно приемане с обич

Всяко дете може!
Доверие и уважение
Справедливост и доброта
Автентичност, интегритет и честност

Свобода и отговорност

Диалог и сътрудничество
Общностност и индивидуалност
Хармония и промяна
Цялостна личност в цялостен свят
Толерантност и мултикултурност

Всяко дете може!

Инициативност и творчество
Здраве и чистота
Духовност и разумност
Уважение към природата
Равнопоставеност, достойнство и емпатия