Изследователско учене

Изследователско учене

Програмата за начален етап има за цел да развива младите ученици като грижовни и активни участници в ученето през целия живот. 

Изследователското учене е основано на трансдисциплинарна учебна рамка, която чрез въпроси и изследване изгражда концептуално разбиране у децата. Този подход е изцяло ориентиран към учениците и е базиран на най-добрите образователни проучвания и на опит.

Изследователска учебна програма 

Изследователската учебна програма е базирана на предпоставката, че учениците са водещи на собственото си учене и партньори в учебния процес. Учениците използват инициативата си, за да поемат отговорност за своето собствено обучение. Учейки чрез постоянно задаване на въпроси и разсъждавайки върху собствения си напредък, Учениците развиват знания, концептуални разбирания, умения и качествата от профила на ученика и търсят начини да променят собствения си живот и местната общност към по-добро. 

Преподаването на набор от обособени учебни дисциплини, макар и необходимо, не е достатъчно за постигане на всичко това. Също толкова важно и необходимо е придобиването на умения в контекст и изучаването на съдържание, което има отношение към учениците и надхвърля границите на традиционните учебни предмети. 

Изследователската програма на PYP включва разглеждането на шест трансдисциплинарни теми, които са от глобално значение и предоставят широка база за обсъждане и тълкуване: 

 • Кои сме ние

  Изследване на природата на аз-а; убеждения и ценности; лично, физическо, психическо, социално и духовно здраве; връзки между хората, включително семейства, приятели, общности и култури; права и отговорности; какво означава да бъдеш човек.

 • Къде се намираме във времето и пространството

  Изучаване на пространствено-времевата ориентация; лични истории; домове и пътувания; откритията, експедициите и миграциите на човечеството; връзките между и взаимосвързаността на личностите и цивилизациите, разгледани от местна и глобална перспектива.
 • Как изразяваме себе си
  Изследване на начините, по които откриваме и изразяваме идеи, чувства, природа, култура, убеждения и ценности; начините, по които мислим за, разширяваме и се радваме на творческите си способности; разбирането ни за естетика.
 • Как е устроен светът
  Изследване на природата и законите ѝ; взаимодействието между природата (физическия и биологическия свят) и човешките общества; как хората използват познаването си на научните принципи; последствията от научния и технически напредък за обществото и околната среда.
 • Как създаваме групи и общности
  Изучаване на взаимосвързаността на създадените от човека системи и общности; структурата и функцията на организациите; процесите на вземане на решения в обществото; икономическите дейности и последствията им за човечеството и околната среда.
 • Как споделяме планетата
  Изследване на правата и отговорностите в борбата за споделяне на ограничен запас ресурси с другите хора и останалите живи същества; общностите и отношенията във и между тях; достъп до равни възможности; мир и разрешаване на конфликти.

Изследването като основен педагогически подход позволява на учениците да бъдат активни в процеса на учене и да поемат отговорност за собствения си напредък. Конструирането на значение е процес, иницииран от ученика или учителя, който помага на ученика да премине от собственото си ниво на разбиране към ново и по-задълбочено ниво.