Свободни позиции

Запознайте се с отворените ни позиции:

Учител по история и география

В Основно прогресивно училище 2 и Фондация за образователна трансформация търсим учител по история и география (хора и общества) от 2024/2025 учебна година.

 

Нашата организация има за кауза да подпомогне промяната, която искаме да видим в България. С екипите си от учители, педагогически лидери и методици работим по реализирането на най-новите образователни тенденции и практики като създаваме образователен модел, който следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на активно учене и изследване на света.

 

Учителят по история и география при нас:

 • Насърчава младите хора да уважават и разбират света около себе си, като развивате в тях уменията за проучване на исторически, съвременни, географски, политически, социални, икономически, религиозни, технологични и културни фактори, които оказват влияние върху хората, обществата и средата.
 • Изгражда заедно с учениците хронологична историческа рамка, в чийто контекст  открива заедно с тях свързаните събития от социалния и културният живот на обществата;
 • Стимулира любопитството им да търсят, описват и анализират данни; да подпомага тестването на хипотези и ги вдъхновява да се научат да тълкуват сложна информация, включително и автентични артефакти. 
 • Използва подходящи педагогически похвати и обогатява учебния процес с преживелищни практики.

 

Отговорности на ролята учител в прогресивно училище:

 1. Задава ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание по история и география, осигурявайки процеса за постигането им.
 2. Планира образователния процес и прогнозира очакваните резултати от всеки етап в прогреса, като спазва училищната учебна програма.
 3. Подбира подходящите методи, средства и образователен инструментариум, който диференцира, интегрира и интерпретира по подходящ начин за реализиране на образователната дейност.
 4. В работата си прилага приетата от екосистемата методология, като: 
 5. Създава, развива и се грижи за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците, като включва и родителите от класа.
 6. Участва в екипни срещи за планиране и рефлексия на интердисциплинарната програма.
 7. Следи за напредъка и разбирането на учениците във всеки урок, модул и цялостна програма и връща навременна обратна връзка за напредъка и поведението им.
 8. Участва в проверката и оценяването прогреса на учениците, администриране на образователния процес и обратната връзка към учениците и родителите. 
 9. Води записи, събира и архивира материали, свързани с преподаването и ученето в база данни – Toddle, НЕИСПУО.
 10. Участва в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

 

Изискванията за заемане на ролята:

 • Висше образование, специалност „История“,“Културология“, комбинирана специалност „История и география“, “Гражданско образование” с педагогическа правоспособност;
 • Минимум две години опит в преподаване на ученици в прогимназиален етап. Предимство е опит с международни програми и преподаване на предмета на английски език;
 • Английски език – писмено и говоримо, ниво В2.
 • Компютърна грамотност;
 • Широка обща култура и интереси към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • Познания за различни форми и методи на оценяване на учениците.
 • Умения за управление на групова динамика при ученици;
 • Позитивно отношение, откритост и желание да учи;
 • Умение за бърза адаптация и екипна работа.

На нашите учители ние предлагаме:

 • работа в креативен и сплотен екип;
 • гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • конкурентно заплащане;
 • въвеждаща програма, международни обучения и коучинг програма за професионално развитие;
 • възможност за използване на Multisport карта.


Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите, ако вярвате в каузи и сте готови да сте част от екип, който създава бъдещето, изпратете Вашата професионална автобиография и мотивирайте кандидатурата си с мотивационно писмо.


Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Благодарим за интереса! 

Като следваща стъпка ще се свържем с одобрените по документи кандидати

Учител по български език и литература

Представата ни за учителя по български език и литература:

 • задава ясни и измерими цели, свързани с учебното съдържание и мета умения;
 • планира дидактически и преживелищни дейности, с които да стимулирате изследователския процес при учениците;
 • подбира подходящи методи, които диференцира и интегрира по подходящ начин;
 • създава ефективни взаимоотношения в класната стая като моделира поведения и ползва подходящи практики в подкрепа на ученето през изследователство;
 • преподава български език и литература, включвайки образователни гледни точки, с които стимулира и задълбочава интердисциплинарното учене;
 • участва в екипни срещи за планиране и рефлексия в прогимназиален етап;
 •  участва в наблюдения, придружени с обмяна на опит и рефлексия, в класните стаи на колегите си;
 • участва в съвместно планиране и рефлексия на програмата в прогимназиален етап;
 • съобразява методите на работа с особеностите на възрастовото развитие на учениците и с поставените цели и стандарти на обучение в училището;
 • провежда диагностично оценяване за развитие в началото и края на учебната година;
 • следи за напредъка и разбирането на учениците във всеки урок и връщате навременна обратна връзка за успехите им;
 • комуникира с родителите представянето и развитието на учениците;
 • участва в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Очакванията ни към учителят по  български език и литература:

 • висше образование, специалност „Българска филология“/комбинирана специалност „Български език“ с друг предмет, с придобита квалификация за учителска правоспособност;
 • поне две години опит в преподаване на ученици прогимназиален етап;
 • владеене на английски език – писмено и говоримо, ниво В2.
 • медийна и информационна грамотност;
 • познания за различни форми и методи на оценяване на учениците.

Личностни качества и ценностни нагласи:

 • обич към децата и позитивизъм;
 • комуникативни умения и емпатичност;
 • умение за работа с групова динамика при деца в прогимназиална възраст;
 • сътрудничество и готовност за работа в екип;
 • Рефлективност  и проактивност.

На нашите учители ние предлагаме:

 • работа в креативен и сплотен екип;
 • гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • конкурентно заплащане;
 • въвеждащо обучение и подкрепа за професионално развитие от Методическия център на Фондация за образователна трансформация;
 • възможност за използване на Multisport карта;
 • осигурен обяд.

Учител по музика и следобедни дейности

Обичате ли децата?

Обичате ли децата толкова, че да искате да ги учите?

Обичате ли децата толкова, че да сте готови да се учите, за да ги учите?

Основно прогресивно училище 2 и Фондация за образователна трансформация търсим учител по музика и следобедни дейности на почасова или пълна ангажираност от следващата 2024/2025 учебна година.

Като учител в прогресивно училище ще имате следните отговорности:

 1. Формулирате ясни и последователни цели, свързани с учебното съдържание и планирате образователния процес по музика за съответния клас.
 2. Подготвяте материали и планирате дидактически и преживелищни дейности.
 3. Водите часове по музика, като имате творческото предизвикателство да:
  • провокирате учениците като слушатели в откликването на различни стилове музика и разширявате разбирането им за средата, в която живеят;
  • стимулирате изследването на широк диапазон от музикални преживявания и във възприемането на музикални идеи;
  • обогатявате съприкосновението с музика чрез посещения на културни музикални изяви и посещения на автори в училището.
 4. Развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
 5. Администрирате образователния процес и обратната връзка към учениците и родителите.
 6. Организирате следобедните дейности и самоподготовката на учениците.
 7. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в начален етап.
 8. Прилагате рефлексията към собственото преподаване за усъвършенстване на планирането и реализацията на учебния процес.

Какаво е нужно да имате като умения, качества и опитност?:

 • Висше образование по специалността и педагогическа правоспособност (в процес на придобиване).
 • Минимум една години опит в преподаване и управление на групова динамика с деца и/или ученици;
 • Английски език – писмено и говоримо, ниво В1;
 • Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
 • готовност за учене и самоусъвършенстване.

На нашите учители ние предлагаме:

 • работа в креативен и сплотен екип;
 • гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • конкурентно заплащане;
 • въвеждащо обучение и продължаваща менторска/коучинг програма за професионално развитие;
 • възможност за използване на Multisport карта.

Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите; ако вярвате в каузи и сте готови да сте част от екип, който създава бъдещето, изпратете Вашата професионална автобиография и мотивирайте кандидатурата си с мотивационно писмо.

Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с изискванията за заемане на ролята. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!

Учител по спорт и следобедни дейности

Обичате ли децата?

Обичате ли децата толкова, че да искате да ги учите?

Обичате ли децата толкова, че да сте готови да се учите, за да ги учите?

Основно прогресивно училище 2 и Фондация за образователна трансформация търсим учител по спорт и следобедни дейности на не пълна ангажираност от следващата 2024/2025 учебна година.

Като учител в прогресивно училище ще имате следните отговорности:

 1. Формулирате ясни и последователни цели, свързани с учебното съдържание и планирате образователния процес по физическа култура за съответния клас.
 2. Подготвяте материали, ресурси и планирате преживелищни дейности.
 3. Водите часове по спорт като стимулирате развитието на спортна култура у учениците чрез личен пример и среда, която ги мотивира да спортуват ежедневно.
 4. Организирате следобедните дейности, самоподготовката и се грижите за взаимоотношенията между учениците.
 5. Администрирате образователния процес и обратната връзка към учениците и родителите.
 6. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия.
 7. Прилагате рефлексията към собственото преподаване за усъвършенстване на планирането и реализацията на учебния процес.

Какаво е нужно да имате като умения, качества и опитност?:

 • Висше образование по специалността и педагогическа правоспособност (в процес на придобиване).
 • Минимум две години опит в преподаване и управление на групи деца и/или ученици;
 • Английски език – писмено и говоримо, ниво В1;
 • Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
 • готовност за учене и самоусъвършенстване.

На нашите учители ние предлагаме:

 • работа в креативен и сплотен екип;
 • гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • конкурентно заплащане;
 • въвеждащо обучение и продължаваща менторска/коучинг програма за професионално развитие;
 • възможност за използване на Multisport карта.

Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите; ако вярвате в каузи и сте готови да сте част от екип, който създава бъдещето, изпратете Вашата професионална автобиография и мотивирайте кандидатурата си с мотивационно писмо.

Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с изискванията за заемане на ролята. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!

Учител по изобразително изкуство и следобедни дейности

Обичате ли децата?

Обичате ли децата толкова, че да искате да ги учите?

Обичате ли децата толкова, че да сте готови да се учите, за да ги учите?

Основно прогресивно училище 2 и Фондация за образователна трансформация търсим учител по рисуване и следобедни дейности на не пълна ангажираност от следващата 2024/2025 учебна година.

Като учител в прогресивно училище ще имате следните отговорности:

 1. Формулирате ясни и последователни цели, свързани с учебното съдържание и планирате образователния процес по музика за съответния клас.
 2. Подготвяте материали и планирате дидактически и преживелищни дейности.
 3. Водите часове по изобразително изкуство, като създавате креативна среда, в която децата преживяват широк спектър на досег с изобразителното изкуство и обогатявате процеса чрез посещения на автори в училището и посещения от учениците на културни мероприятия и обекти..
 4. Развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
 5. Администрирате образователния процес и обратната връзка към учениците и родителите.
 6. Организирате следобедните дейности и самоподготовката на учениците.
 7. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в начален етап.
 8. Прилагате рефлексията към собственото преподаване за усъвършенстване на планирането и реализацията на учебния процес.

Какаво е нужно да имате като умения, качества и опитност?:

 • Висше образование по специалността и педагогическа правоспособност (в процес на придобиване).
 • Минимум една години опит в преподаване и управление на групова динамика с деца и/или ученици;
 • Английски език – писмено и говоримо, ниво В1;
 • Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
 • готовност за учене и самоусъвършенстване.

На нашите учители ние предлагаме:

 • работа в креативен и сплотен екип;
 • гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • конкурентно заплащане;
 • въвеждащо обучение и продължаваща менторска/коучинг програма за професионално развитие;
 • възможност за използване на Multisport карта.

Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите; ако вярвате в каузи и сте готови да сте част от екип, който създава бъдещето, изпратете Вашата професионална автобиография и мотивирайте кандидатурата си с мотивационно писмо.

Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с изискванията за заемане на ролята. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!

Имате интерес? Изпратете Вашето CV и мотивационно писмо, използвайки формата по-долу.