Дисциплинарно учене

Езикът играе жизненоважна роля в осмислянето на света. Той овластява учащия и предоставя интелектуална рамка, която подкрепя концептуалното развитие и критичното мислене.

Езикът е основният свързващ елемент в учебна програма на Прогресивното училище. Следователно, фокусът не се поставя единствено върху езика като предмет сам по себе си, но и върху приложението му във всички учебни предмети и в цялата трансдисциплинарна изследователска програма.

PYP чилищата носят особена отговорност да разпознават и подкрепят развитието на езикови компетенции, за да осигурят на всички ученици средата и нужната езикова поддръжка, които ще им позволят да вземат пълноценно участие в академичната програма и социалния живот на училището, както и да се развиват като личности. Всички учители от училище по PYP се смятат за учители по език.

Основният език на общуване и преподаване в Прогресивното училище е българският.

Учениците изучават английски като основен език за международна комуникация. Към края на 7 клас учениците постигат ниво B2 по европейската езикова рамка. Това им позволява да участват ефективно в билингвален или изцяло английски образователен процес в гимназиален етап.

Разглеждаме математиката се разглежда предимно като инструмент за поддържане на изследването, предлагащ глобален език, чрез който можем да разбираме света около себе си. Целта е учениците да се научат да боравят компетентно с езика на математиката и да могат да започнат да го използват като начин на мислене, вместо да го възприемат като поредица факти и уравнения, които трябва да наизустят.

В Прогресивното училище математиката се преподава по системата Jump Math, посветена на развитието на потенциала на всяко дете. Тя постига целите си, като насърчава разбирането на математиката и любовта към нея – както у учениците, така и у техните учители. Основава се на най-новите изследвания от областта на когнитивната наука и най-добрите програми за преподаване на математика от цял свят, като в крайна сметка предлага уникална комбинация от задълбоченост, внимателно надграждане, постоянно оценяване, и разнообразие от подходи в преподаването. Основната цел, която JUMP Math се стреми да постигне е да помогне на децата да бъдат успешни по математика и да учат математика с удоволствие.

JUMP Math не променя учебното съдържание, нито структура на обучение. Променя начините и стъпките на обяснение, отношението на учителя към децата, както и отношението на децата към учителя и математиката. В основата е създаването на сигурна и окуражаваща среда, в която всяко дете получава възможност за успех.

Изкуства

Изкуствата са неотделима част от програмата за начален етап. Те са мощно средство за общуване, с което учениците изследват и изграждат усещане за себе си и развиват представата си за света, в който живеят. Изкуствата им предоставят широк спектър от възможности и способи да откликват на преживяванията си и да разглеждат различни исторически, социални и културни перспективи. Учениците са стимулирани да мислят и да изразяват мислите си по нови начини и чрез различни медии и технологии.

Всяка седмица учениците от Прогресивното училище имат часове по музика, изобразително изкуство и драма. Изкуствата са преплетени и в трансдисциплинарната изследователска програма и способстват за придобиване на основни знания и умения, развиване на концептуално мислене, демонстриране на положителни нагласи и предприемане на действие.

Спорт

Спортът се занимава не само с физическото развитие на учениците, а с цялостното им благосъстояние чрез насърчаване и развитие на концепции, знания, нагласи и умения, които допринасят за това благосъстояние. Благосъстоянието е неразривно свързано с всички аспекти на опита на учениците в училището и извън него. То обхваща физическото, емоционално, когнитивно, духовно и социално здраве и развитие и допринася за разбирането на самия себе си, за развиването и поддържането на взаимоотношения с другите и за воденето на активен, здравословен начин на живот.

Разглеждаме природните науки като изследване на биологическите, химическите и физическите аспекти на природата и отношенията между тях. Разбирането ни за естествените науки постоянно се променя и развива. Те подтикват учениците да опознаят и оценят света, гледан от научна перспектива. То насърчава любопитството и изобретателността и позволява на ученика да изгради разбиране за света.

Научният компонент от учебната програма в Прогресивното училище се движи по-скоро от концепции и умения, отколкото от съдържание. Науката се разглежда като начин на мислене и като процес, който се стреми да постигне баланс между осмислянето и придобиването на знания и умения.

При успешно обучение по природни науки учениците могат да извличат ключови идеи и значително разбиране от данните, придобити за целите на изследването. Те могат да съставят автентични, отворени въпроси, заслужаващи последователно проучване. В провеждането на изследванията си те могат да предоставят точни данни и аргументирани обяснения. Също така, учениците се учат да разпознават възможните причини за даден проблем, да се спрат на решение и да определят какви действия да се предприемат. Готовността и способността за предприемане на действия са доказателство за успешно учене. Чрез тези процеси учениците развиват навиците и нагласите за учене през целия живот.

Възприемаме социалните науки като изучаване на хората по отношение на тяхното минало, настояще и бъдеще, тяхната околна среда и общество. Социалните науки насърчават любопитството и култивират разбиране за динамично променящия се свят. Чрез тях учениците развиват разбиране за личната си и културна идентичност и придобиват уменията и знанията, необходими за да участват активно в класната стая, училището, общността и света: да разбират себе си в във връзка със своята общност.

Целта на социалните науки е да насърчава междукултурното разбиране и уважение към хората и техните ценности и традиции.

Изучаването на социални науки в Прогресивното училище насочва учениците към по-задълбочено разбиране за себе си и околните, и за мястото им в едно все по-глобално общество. То им дава възможности да разглеждат и мислят за човешкото поведение и дейности по реалистичен, обективен и чувствителен начин. Доказателствата за успешно обучение в тази област ще се проявяват в готовността и способността на учениците да предприемат действия, за да направят света по-добро място.