Финансови условия

Финансови условия- ОПУ2

Бюджетите на училищата се утвърждават от Настоятелството на всяко училище по предложение на ръководството, координирано с Фондацията. Всички приходи се използват за покриване на разходите и за развитие на училищата и образователния модел. Фондацията, която притежава училищата, е в обществена полза и не формира печалба. По принцип училищата формират балансирани бюджети.

Такси и други разходи за 2022/23 учебна година (в ЕВРО):

ОПУ2
кв. Чайка, гр. Варна
Такса обучение  1620 EUR
Извънкласни дейности /Изследователска програма

(препоръчително)

 1620 EUR
Въвеждащи и завършващи дейности – септември и юни (препоръчително).  405 EUR
Дарение за развитие ФОТ (препоръчително)  405 EUR
Общо за 10 месеца
(препоръчително)

 4050 EUR/година 

405 EUR/месец

Материали 100 EUR/срок
Храна (приблизително) ≈4 ЕUR/ден
Допълнителни извънкласни дейности (опционално) ≈4 – 10  ЕUR посещение
Зелени училища по избор (приблизително) ≈250 EUR

*Административната такса е еднократна и покрива разходите на училището за организиране и провеждане на приемната процедура.

*Всички цени са в Евро и се приравняват към фиксирания курс на БНБ

1 EUR= 1.956 лв.
Обратен курс за 1 лев – 0.511292 EUR

The International Classes yearly schooling fee is 8000 EUR.

Има възможност за стипендии за такса обучение при условия, определени от настоятелството на всяко училище. Критерии за получаване на стипендия. 

Пишете на admissions.school2@transform.bg за повече информация.

За таксите за обучение не се събира ДДС. Другите такси включват ДДС.

Изследователската програма на училището се счита за извънкласна дейност и е силно препоръчителна. Тя осигурява контекст за учене, изгражда мотивация, конкретни практически умения и разбиране на учебния материал от децата.

Летните занимания – в началото на септември и края на юни имат важна функция за подготовка на децата за учебната година и за завършването и накрая. Те са препоръчителни.

За развитие на образователния модел, външни измервания и изследвания, обучения, методическа подкрепа и професионално развитие на учителите, допринасят с дарение към Фондацията. Посочената сума е препоръчителна.

Доставчиците на храна се избират от Борда на всяко училище. Осигуряват се плодове, обяд и следобедна закуска. Възможно е децата да носят домашно приготвена храна.

Зелените училища се организират два пъти в годината за осигуряване на преживявания сред природата, интегриране и задълбочаване на знанията, уменията и нагласите, придобити в обучителния процес.

Таксата за материали е за допълнителни работни тетрадки по английски и канцеларски материали, които се използват в учебния процес.

При записване се дължат сумарно две месечни вноски. Останалите вноски се дължат месечно до 5-то число от септември до март. При авансово плащане на учебната такса за година (на една или две вноски) има процентно намаление на таксата. За второ и трето дете също има процентно намаление.

Без такса обучение се обучават деца и ученици съгласно законово установения минимален праг от 20 на сто, който се формира от общия брой на приеманите деца и ученици в подготвителна група и първи клас в училището през конкретната учебна година.

Допустими критерии за освобождаване от такса обучение са:

  • Затруднено финансово положение на семейството.
  • Настъпила смърт на родител след приемането на детето в училището.
  • Животозастрашаващо заболяване и/или висок процент на инвалидност на член от семейството, възникнали след приемане на детето в училището.
  • Ученици със специални образователни потребности.
  • Ученици с изявени дарби.
  • Братя и сестри на деца, които се обучават в училището, при затруднено финансово положение на семейството.
  • Деца, на които поне единият родител работи в системата на училищното образование.

Разходите за учебните такси на одобрените от комисията деца се поемат от държавно делегирано финансиране за съответната учебна година. Броят на децата подлежи на коригиране при промяна на броя на обучаваните ученици спрямо зададените критерии за калкулация.