Финансови условия

Финансови условия- ОПУ2

Бюджетите на училищата се утвърждават от Настоятелството на всяко училище по предложение на ръководството, координирано с Фондацията. Всички приходи се използват за покриване на разходите и за развитие на училищата и образователния модел. Фондацията, която притежава училищата, е в обществена полза и не формира печалба. По принцип училищата формират балансирани бюджети.

Средна МЕСЕЧНА ТАКСА за 2023/24 учебна година за 10 месеца (без храна): 978 лв. 

Средна годишна такса за 10 учебни месеца (без храна) 9778 ЛЕВА при плащане на три вноски.

Детайлни такси за 2023/24 учебна година (в ЕВРО):

ОПУ2
Такса обучение 2000€
Извънкласни дейности /Изследователска програма

(препоръчително)

2000€
Летни въвеждащи и завършващи дейности – септември/юни
(препоръчително)
500€
Дарение за развитие ФОТ (препоръчително) 500€
Общо

5000€ 

Учебни материали 100€

*Всички цени са в Евро и се приравняват към фиксирания курс на БНБ

1 EUR= 1.956 лв.
Обратен курс за 1 лев – 0.511292 EUR

За таксите за обучение не се събира ДДС. Другите такси включват ДДС.

Летните занимания – в началото на септември и края на юни имат важна функция за подготовка на децата за учебната година и за завършването накрая.

За развитие на образователния модел, външни измервания и изследвания, обучения, методическа подкрепа и професионално развитие на учителите, родителите допринасят с дарение към Фондацията. Посочената сума е препоръчителна.

Таксата за учебни материали е за допълнителни работни тетрадки, учебни помагала и канцеларски материали, които се използват в учебния процес.

При записване се дължи депозит в размер на две месечни вноски. Останалата такса се заплаща на две вноски. При авансово плащане на учебната такса за година на една вноска има процентно намаление на таксата. При плащане на месечни вноски има процентно увеличение. За второ и трето дете също има процентно намаление.

Без такса обучение се обучават деца и ученици съгласно законово установения минимален праг от 20 на сто, който се формира от общия брой на приеманите деца и ученици в подготвителна група и първи клас в училището през конкретната учебна година.

Допустими критерии за освобождаване от такса обучение са:

  • Затруднено финансово положение на семейството.
  • Настъпила смърт на родител след приемането на детето в училището.
  • Животозастрашаващо заболяване и/или висок процент на инвалидност на член от семейството, възникнали след приемане на детето в училището.
  • Ученици със специални образователни потребности.
  • Ученици с изявени дарби.
  • Братя и сестри на деца, които се обучават в училището, при затруднено финансово положение на семейството.
  • Деца, на които поне единият родител работи в системата на училищното образование.

Разходите за учебните такси на одобрените от комисията деца се поемат от държавно делегирано финансиране за съответната учебна година. Броят на децата подлежи на коригиране при промяна на броя на обучаваните ученици спрямо зададените критерии за калкулация.

За повече информация можете да изпратите запитване на admissions.school2@transform.bg