Подходи към ученето

Подходи към ученето

Програмата за начален етап стъпва върху убеждението, че децата учат най-добре чрез синергично съчетание на подходите на конструктивизма и подходите за ефективно дисциплинарно учене.

В конструктивизма се приема, че учащите имат свои представи за това как е устроен светът, основани на опита им и придобитите до момента знания. Тези представи, модели или конструкти се преразглеждат и преоценяват в светлината на новопридобити опит и знания. В стремежа си да осмислим живота си и света около нас, ние непрекъснато вървим по цикличния път на създаване (конструиране), проверка и потвърждаване или преразглеждане на личните си модели за устройството на света. При планирането на преподавателската дейност е важно да се установят предишните знания на учениците и да се осигурят познавателни преживявания чрез учебната програма и средата, които им дават възможности: да проверят и преразгледат моделите си, да могат да създадат връзки между предишните си и настоящите си възприятия, да имат свободата да достигнат до свой собствен смисъл. Програмата предоставя на учениците възможности за осмисляне и усъвършенстване на познанията, най-вече чрез структурирано изследване. Тъй като ученето и опитите на учениците да разберат света, в който живеят, по същество са социални актове на общуване и сътрудничество, това изследване може да приеме различна форма, като понякога учениците работят самостоятелно, друг път с партньори, а трети – в по-големи групи.

В прогресивните училищата дейността на учителите за създаване на нови преживявания и подкрепа за идеите на учениците за нови преживявания е от определящо значение за знанията, разбирането и развитието на концептуалното мислене на учениците – способността им да разбират абстрактни концепции, да осъществяват връзки между тях и да мислят концептуално. Развитието и ученето са взаимосвързани, а учебната програмата позволява развитие на концептуалното мислене, приложимо във всички учебни дисциплини и извън тях.

Програмата подпомага ученика в усилията му да разбере света и да се научи да функционира добре в него, да премине от незнание към знания, да може да разбира кое е истинско и кое не, да преценява кое е уместно и кое е неуместно. За да успее, ученикът трябва да възприеме голямо количество информация и да прилага тези натрупани знания по цялостен и ефективен начин.