Естествени науки

Етествените науки се разглеждат като изследване на биологическите, химическите и физическите аспекти на природата и отношенията между тях. Разбирането ни за естествените науки постоянно се променя и развива. Включването им в програмата подтиква учениците да опознаят и оценят света, гледан от научна перспектива. То насърчава любопитството и изобретателността и позволява на ученика да изгради разбиране за света. Размишленията над научните знания освен това помага на учениците да развият чувство за отговорност по отношение на последиците от действията им за тях самите, за другите хора и за света. Изследването е от централно значение за проучването и разбирането на естествените науки. Учениците активно изграждат и преразглеждат разбирането си за света около себе си чрез съчетаване на научни знания с логически и когнитивни умения. Значимостта на научните знания се доказва от безбройните им приложения в действителността. Понеже насърчава практическия опит и изследователския подход, научният процес позволява на хората да вземат информирани и отговорни решения, не само в сферата на науката, но и в други житейски области.

Значимостта на образованието по науки в една международна учебна програма е призната за универсална и надхвърляща границите на пристрастия свързани с пол, култура, език или националност. Включването на естествените науки в учебната програма култивира разбиране на средствата на бързо променящия се свят на науката и технологиите и компетентност в използването им, като същевременно изгражда положителна представа за науката и приноса ѝ към качеството на живот, което сме постигнали. Обучението по естествени науки също така помага на учениците да оценят приноса към науката на хора от различни култури и произход.

При успешно обучение по естествени науки учениците трябва да могат да извличат ключови идеи и значително разбиране от данните, придобити за целите на изследователска единица. Трябва да могат да съставят автентични, отворени въпроси, заслужаващи последователно проучване. В провеждането на изследванията си те трябва да могат да предоставят точни данни и аргументирани обяснения. Cъщо така трябва да могат да разпознават възможните причини за даден проблем, да се спрат на решение и да определят какви действия да се предприемат. Готовността и способността за предприемане на действия са доказателство за успешно учене. Чрез тези процеси учениците развиват навиците и нагласите за учене през целия живот.