logo
Фондация

Училището прилага индивидуален подход при работата с детето ученик, като изготвя учебна система, съобразена с интересите и индивидуалните потребности на децата, със съдействието на психолози и други специалисти съгласно най-добрите световни практики и научно обосновани принципи и методи.

В основата на образователния модел са ценностите, стандартите, методите и изискванията на IB, която поставя изследването като главен подход за преподаване и активно учене в контекста на трансдисциплинарни теми. Главни подходи са целенасочена постъпкова инструкция чрез Сократовия метод и насочваното откривателство. Учебната система постига българските национални образователни стандарти като минимум и се стреми да ги надгражда.

Учителите самостоятелно и отговорно избират методите, подходите и инструментите за педагогическо взаимодействие, учебното съдържание, учебните ресурси и образователните дейности за постигане на високо ниво на компетентностите и личностните качества, описани в Профила на ученика.

В структурата на образователния модел влиза учебната изследователска програма, която включва трансдисциплинарно обучение във и извън класната стая, като учене сред природата, учене чрез преживяване, включително учебни модули извън града, с цел постигане на образователните си цели.

Българските прогресивни училища са лицензирани от МОН и изпълняват изискванията на българските образователни стандарти. Учениците преминават през стандартно въшно оценяване и получават български дипломи за завършено образование. В бъдеще средните прогресивни училища ще осигуряват и международна диплома International Baccalaureate, призната във всички водещи университети в света.