Профил на ученика

Целта ни е да развиваме личности с интернационално съзнание, които разбират, че споделят една обща човешка природа, и по този начин спомагат за изграждане на по-добър и по-мирен свят.

Учениците придобиват знания, умения и практически опит да бъдат:

Любознателни

Развиват естественото си любопитство. Придобиват необходимите умения да провеждат проучвания и изследвания и да демонстрират независимост в процеса на учене. Обичат да учат и тази любов към учението ще бъде съхранена през целия им живот.

Знаещи                           

Изследват концепции, идеи и проблеми от местно и глобално значение. По този начин придобиват задълбочени познания и развиват компетентност в широк и балансиран спектър от дисциплини.

Мислещи                      

Проявяват инициатива, използвайки когнитивните си умения по критичен и творчески начин, за да разпознават и подхождат към сложни проблеми, и вземат обосновани, етични решения.

Общуващи                    

Разбират и изразяват идеи и информация по уверен и творчески начин на повече от един език и по различни комуникационни пътища. Ефективно и с желание работят в сътрудничество с други хора.

Принципни                   

Действат честно и почтено, със силно чувство за справедливост и уважение към достойнството на хората, групите и общностите. Поемат отговорност за действията си и последствията от тях.

Без предразсъдъци  

Разбират и ценят своите култури и лични истории и са отворени за перспективите, ценностите и традициите на други хора и общности. Свикнали са да търсят и преценяват различни гледни точки и са готови да се учат от опита си.

Грижовни                      

Проявяват съчувствие, състрадание и уважение към потребностите и чувствата на околните. Имат личен ангажимент да помагат и полагат усилия за подобряване на живота на другите хора и околната среда.

Рискуващи                    

Подхождат към непознатите ситуации и несигурността със смелост и далновидност и притежават независимия дух, необходим за изследване на нови роли, идеи и стратегии. Те са смели и красноречиво защитават идеалите си.

Уравновесени              

Разбират важността на интелектуалното, физическо и емоционално равновесие за постигането на лично благоденствие за себе си и околните.

Разсъждаващи          

Внимателно обмислят собственото си обучение и опит. Умеят да преценяват и разбират силните и слабите си страни, за да поддържат ученето си и личното си развитие.