Български и английски език

Нуждата от общуване е инстинктивна. Развитието на езика е фундаментално за тази нужда от общуване; той подпомага и укрепва способността ни да мислим и разбираме нещата. Езикът е навсякъде около нас; той е социален продукт и зависи от броя и естеството на социалните ни взаимодействия и взаимоотношения.

Процесът на учене включва едновременно изучаването на езика (учащите слушат и използват езика с други хора в ежедневието) с учене за езика (учащите надграждат разбирането си за това, как е устроен езикът) и учене чрез езика (учащите използват езика като инструмент за слушане, мислене, обсъждане и рефлексия върху информация, идеи и проблеми. Разбирането на тези аспекти от обучението по език може да помогне на учителите да вникнат по-добре в процес на учене и да го засилят. Тези три аспекта обаче са неразривно свързани и поради това не трябва да се мисли за тях като за обособени процеси.

Езикът играе жизненоважна роля в осмислянето на света. Той овластява учащия и предоставя интелектуална рамка, която подкрепя концептуалното развитие и критичното мислене. Ние разбираме, че преподаването на език трябва да се осъществява според досегашния опит, потребности и интереси на ученика, а не вследствие на предварително зададен, регламентиран модел на езиково обучение. Раздробяването на обучението на придобиване на компетенции без връзка между тях може да създаде пречки пред учащите – например, възможно е те да умеят да четат и пишат правилно думите поотделно, но да не могат да четат и пишат същите тези думи в други контексти. Потребностите на учащите се обслужват най-пълно, когато им се предоставят възможности да учат в осмислени контексти, вместо езиковото обучение да им се представя като поредица от умения за поетапно усвояване.

Развиването на майчиния/родния език е от ключово значение за когнитивното развитие и за поддържането на културната идентичност на ученика. Затова в училището акцентът е поставен върху началното ограмотяване на български език и развиването му като фактор за дългосрочните академични успехи на ученика, включително усвояването на други езици.

Усвояването на повече от един език обогатява личното развитие и спомага за развиване на интернационална ориентираност у учениците. Изучаването на английски като втори език започва от подготвителен клас (6 год.) ежедневно. Постепенно ще създаваме мултиезикова култура на общуване, ползване на информация и обмен на знания.

Училището уважава езиковото многообразие, затова се насърчава общуването на майчин език за учениците, за които българският не е майчин.