Изкуства

Изкуствата са неотделима част от образователния процес. Те са мощно средство за общуване, с което учениците изследват и изграждат усещане за себе си и развиват представата си за света, в който живеят. Изкуствата им предоставят широк спектър от възможности и способи да откликват на преживяванията си и да разглеждат различни исторически, социални и културни перспективи. Учениците са стимулирани да мислят и да изразяват мислите си по нови начини и чрез различни медии и технологии. Осъзнаваме, че някои страни на обучението не могат да се осъществяват единствено с помощта на езика и че изкуството като средство за изследване също предлага възможности за учене, общуване и изразяване. Ученето за и чрез изкуството е от основополагащо значение за развитието на детето като цяло, защото подпомага творческото развитие, критичното мислене, уменията за решаване на проблеми и социалните взаимодействия.

Изкуствата, определени в програмата на прогресивните училища, са танц, театър, музика и изобразително изкуство. Всяко от тях е важна дисциплина само по себе си, но поради трансдисциплинарното си естество изкуствата имат отношение към всички части на учебната програма. Изкуството развива нагласи като емпатия и способност за оценяване; и умения като анализ, които ни помагат да видим неповторимостта на всеки човек, но и да изследваме общите черти, които ни свързват. Работата в областта на изкуството е начин за предаване на смисъл, споделяне на култура, развиване на себеусещане и разширяване на знанията. Тя предоставя възможности за разсъждаване върху естетическото преживяване, за ангажиране на въображението и изследване на сферата на несигурното. Съприкосновението със и създаването на произведения на изкуството насърчава учениците да преосмислят познати концепции и да разсъждават по въпроси на културата и идентичността. Възприемането и откликът им спрямо работата на други творци са подтик да поставят собствените си творчески изяви в по-широк контекст.

В нашата бързо променяща се дигитална епоха учениците живеят в свят, наситен с изображения, звуци и представления. Учениците постоянно изследват творчески начини за използване на нови медийни инструменти отвъд основните им функции, като по този начин откриват алтернативни или индивидуални начини да осмислят ролята на дигиталните технологии в живота си. Изкуството развива новаторското мислене и творческото използване на технологиите и по този начин подготвя учениците да участват пълноценно в нашия многоизмерен свят.