Антон Колев

Образовани: Бакалавър „Философия“ от Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Допълнителна педагогическа специализация в СУ и едногодишно обучение по класическа, аристотелистка, средновековна и ренесансова философия към Faculty of Arts, Palacky University, Чехия.
Професионален опит: Специализант към катедра „Философия“ на БАН (2017-2018 г.); преподавател по философски цикъл и гражданско образование в гимназиален етап (2021-2022); към момента зает с изследователска и преводаческа дейност ориентирана към академичната и популярна хуманитаристика.
Хоби и интереси: Думата интерес идва от латинското inter-esse, със смисъла на между-битието, още повече – между мен и света. Тъкмо там се намира Другият, а значи и (по)знанието, културата, самото битие дори. В същото време там няма нищо, доколкото тъкмо ние –  живеещите го – сме светът. Никой от нас, нито аз, нито вие, не сме му чужди. Светът е, защото ние сме. Той не е нещо, в което живеем, а нещо което живеем. Интересът е, както ми се струва, не полагане на някакъв предел; той не е някакво придирчиво настояване за това, че „отсам нещата ни допадат, отвъд не“, а – поне етимологически – е надмогването на всеки предел, на всяка въобразима и невъобразима граница. Той е вписването ни помежду света, не разполагането ни отвъд него. Иначе казано, за хоби си имам най-напред философията.
Учителят е: Средина.
Ученикът е: Средина.
Родителят е: Средина.
Вярвам, че училището е самото то средина, средина на средините, отстояща поравно между личността и обществото. Неслучайно образование и образуване са тъй сходни. Френският език схваща това добре, използвайки и за двете formation. Образованието, а значи и неговата институция – училището – имат съсформираща, съобразуваща роля. Какво ще спомогне да се сформира или образува зависи също както от особените, така и от общите нагласи. Погледнато от този ъгъл, в училището откриваме дремещо всичко.
Знам и мога: Знам, че нищо не знам и че не мога каквото и да е от онова, което мога. Затова и питам, дори относно очевидното, дори относно вече познатото и вършеното.