Мисия

Прогресивното училище има за цел да изгражда свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смислите на живота си, притежаващи знания, умения и нагласи да ги реализират заедно.

За постигането на тази цел училището създава предизвикателна образователна среда, в центъра на която поставя ученика. Учебната програма, развиваща интегрални знания, умения, нагласи, навици и богата обща култура, отворена към света, мотивира учениците да бъдат активни изследователи с нагласа за учене през целия живот.

Училището създава отворена общност със споделени ценности и работи с експерти, организации и институции за прилагане на политики и програми за качествено и прогресивно образование.