Иновативно училище

inovayivno

С Решение № 601 на Министерски съвет от 17 август 2022 година на основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година, Основно прогресивно училище 2 – Варна получи статут на иновативно училище.РЕЗЮМЕ НА ИНОВАЦИЯТА

за ЧОУ ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕ 2 – ВАРНА,

населено място: ВАРНА,

община: ВАРНА,

код по НЕИСПУО: 400065,

ОБЛАСТ ВАРНА

Начало на предложената иновация: 2022/23 учебна година

Край на дейностите на предложената иновация: 2025/26 учебна година

Мотиви за предложената иновация

Математическата грамотност е една от ключовите компетентности в Европейската референтна
рамка за ключовите компетентности.
Резултатите по математика на българските ученици в PISA са по-ниски от средните резултати за
изследването. По-ниска е и мотивацията им да изучават математика.

Резултатите по математика на четвъртокласниците в TIMSS са по-високи, но бележат спад през
2019 г. спрямо предходния етап през 2015 г.
JUMP Math адресира значителна част от проблемите при изучаването на математика. Тя
представя учебното съдържание по забавен и достъпен за учениците начин. Прилага
диференциран подход според темпото и индивидуалните потребности на учениците и
формира нагласа, че всяко дете може да постигне успех. Изисква прилагането на подходи на
активното учене и учене чрез изследване.

Цел на иновацията:

Основна цел е повишаване на качеството на образованието в училището.
Цели, свързани с учениците:
•повишаване на академичните резултати
•повишаване на мотивацията и интереса към математиката
•развиване на умения за критично мислене и решаване на проблеми
•осъзнаване на ролята на математиката и приложимостта в ежедневието
•намаляване на стреса и безпокойството породени от неспособността на отделни
ученици да усвоят и разберат учебния материал по математика
Цели, свързани с учителите:
•Повишаване на удовлетвореност от работата и постигнатите резултати
•Повишаване на квалификацията на учителите за преподаване на математиката по
начин, който стимулира интереса и мотивацията на учениците, както и задълбоченото
разбиране на изучаваните математически понятия и концепции.

Описание на иновацията

JUMP Math (https://jumpmath.org/ca/) е система за преподаване на математика, която извежда
като основна ценност развитието на потенциала на всяко дете. Постига целите си, като
насърчава разбирането на математическите понятия и концепции, осъзнаването на тяхната
приложимост в ежедневието и интереса към математиката. Основава се на най-новите
изследвания от областта на когнитивната наука и добрия международен опит. Предлага
уникална комбинация от методи на преподаване, благодарение на които се постига
задълбоченост, постепенно надграждане на учебното съдържание, системно измерване и
управление на напредъка на учениците.
JUMP Math стартира през 1998 г. и бързо набира последователи и съмишленици сред
математици, педагози и когнитивисти. Днес JUMP Math е призната за образователна иновация
и се радва на широка популярност в световен мащаб, а от 2010 г. и в България.
Целевата група на иновацията са учениците в начален етап на обучение и техните учители.
Активно ще бъдат ангажирани и родителите, като част от политиката на училището за

създаване на родителска общност, участваща във формирането и осъществяването на
училищните политики. Продължителността на иновацията е 4 години.
Иновацията ще е внедрена успешно, ако постигнем:

 • повишена вътрешна мотивация, интерес и желание за изучаване на математика у учениците;
 • индивидуален напредък на всеки ученик, измерен през текущи оценявания и диагностики в
  края на учебната година;
 • постигане и надграждане на изискванията на ДОИ и учебните програми;
 • повишена удовлетвореност на учителите от професионалната им реализация.
  Изборът на методиката е мотивиран от това, че тя интегрира нагледно-образното и абстрактно-
  логическото мислене; създава подкрепяща образователна среда, в която всяко дете получава
  възможност за успех; преподава се на малки стъпки с нарастваща сложност с акцент върху
  разбирането; преминава се към ново учебно съдържание, след като учителят се увери, че
  децата са усвоили трайно предишното знание; насочван от учителя ученикът открива
  закономерностите в математиката и надгражда разбирането на света чрез опит и изследване.
  JUMP Math е ресурсно осигурена с методически помагала и ръководства за учителите,
  подробно разписани сценарии на уроците, материали за оценяване и обратна връзка и др. За
  учениците е осигурен пълен набор от учебни материали; множество нагледни материали за
  постигане на цялостно и задълбочено разбиране на изучаваното учебно съдържание на
  концептуално ниво. Плановете на уроците и материали в JUMP позволяват на учителите да
  диференцират преподаването, тъй като включват допълнителни упражнения, подкрепяща
  структура и постоянно оценяване за учениците, които имат нужда от това, както и дейности за
  по-напредналите и бързите ученици.
  JUMP Math не променя учебното съдържание и класно-урочната структура на обучение.
  Променя подхода, начините и стъпките на представяне и обясняване на учебния материал,
  отношението на учителя към децата, както и отношението на децата към учителя и
  математиката. В основата е създаването на сигурна и окуражаваща среда, в която всяко дете
  има възможност да се развива и постига успех. Специално подбраните задачи се предлагат
  стъпка по стъпка – така че всяко дете да може да ги разбере и да придобие увереност за
  следващия етап.
  Методическият център към ФОТ има експертен капацитет и ресурси да осигури надграждащо
  обучение, методическа подкрепа и други форми на квалификация на учителите.

Очаквани резултати от иновативния процес
Резултати за педагогическия персонал:
Очакваните резултати са на годишна база и са валидни за целия период на иновацията.

 1. Повишена увереност на учителите, че могат адекватно и с отчитане на индивидуалните
  потребности на учениците да преподават математика по начин, който ангажира и мотивира
  учениците и формира умения за критично мислене и решаване на проблеми
 2. Ефективно прилагане на методи, съобразени с индивидуалните и груповите потребности на
  учениците
 3. Формирани умения за целеполагане, планиране и адаптиране на преподаването според
  събрани данни за резултатите на учениците и прилагане на различни инструменти за
  индивидуална подкрепа на учениците.
 4. Създадена учеща се учителска общност
 5. Повишена мотивация за работа и позитивни нагласи към професията
 6. Повишена професионална удовлетвореност и нагласи за развитие

Резултати за учениците:
Очакваните резултати са валидни за целия период на иновацията.
1. Усвоени знания и умения на ниво учебни програми и постигнат напредък в академичната подготовка на учениците по математика
2. Повишена мотивация и интерес на учениците да изучават математика
3. Понижени нива на тревожност и страх от допускане на грешки при
изучаването на математика
4. Развити умения за критично мислене и решаване на проблеми
5. Изградени умения за целеполагане в учебен контекст и структурирана работа самостоятелно и в група
6. Формирани умения за екипна работа, толерантност при общуването и уважение към другите.

Информационен формуляр