International Baccalaureate

The International Baccalaureate® (IB) e международна организация, чийто девиз е Education for a Better World. Регистрирана е през 1968 година в Женева. Тя предлага програми за образование за целия етап от формирането на младия човек до неговото съзряване между 3 и 19 години, като затваря цикъла на образователния процес.

Броят на международните училища по света, които предлагат четирите  IB програми към 25 юли 2016 е 4 527 с над 1 250 000 ученици на възраст между 3 и 19 години. Педагогическата общност на IB съставлява 75 000 IB учители, които ежегодно преминават през различни форми на квалификации.

МИСИЯ НА INTERNATIONAL BACCALAUREATE

International Baccalaureate има за цел да развива любознателни, знаещи и грижовни млади хора, които да спомагат за създаване на един по-добър и по-мирен свят чрез междукултурно разбиране и уважение.

За постигане на тази цел организацията работи с училища, правителства и международни организации по разработване на перспективни програми за международно образование и точно оценяване.

Тези програми помагат на учениците по света да бъдат активни и състрадателни личности, които учат през целия си живот и които разбират, че другите хора, със своите различия, също могат да бъдат прави.

Програма за начален етап (3-12 год.)

Програмата за начален етап осигурява първоначална подготовка на младите хора да бъдат активни и загрижени участници в процесите около тях, които уважават и приемат различията, разбират себе си и света в цялото му многообразие и взаимосвързаност. Акцентът в програмата е върху развитието на детето като цялостна личност.

Програма за основен етап (11-16 год.)

Предизвикателна програма, която окуражава учениците да прилагат практически наученото в училище, да правят връзки между знанието и практическото му приложение и да развиват своите интереси и наклонности.

Дипломна програма (16-19 год.)

Програмата цели да подготви учениците за бъдещата им университетска реализация, формирайки у тях умения за формиране на задълбочени познания чрез научно изследване, подпомагайки  физическото, интелектуалното, емоционалното и моралното им съзряване.

Програма за кариерно ориентирано образование (16-19 год.)

Програмата е създадена, за да отговори на нуждите на учениците, които планират професионална реализация непосредствено след завършване на средно образование.

За повече информация http://www.ibo.org/