logo
Фондация

Социалните науки се възприемат като изучаване на хората по отношение на тяхното минало, настояще и бъдеще, тяхната околна среда и общество. Социалните науки насърчават любопитството и култивират разбиране за динамично променящия се свят. Чрез тях учениците развиват разбиране за личната си и културна идентичност и придобиват уменията и знанията, необходими за да участват активно в класната стая, училището, общността и света: да разбират себе си в във връзка със своята общност.

Целта на социалните науки е да насърчава междукултурното разбиране и уважение към хората и техните ценности и традиции. В подкрепа на мисията ни, компонентът социални науки от учебната програма ще подтиква учениците да „разбират, че другите хора, с техните различия, също могат да бъдат прави”. Следователно се поставя силен акцент върху намаляване на предразсъдъците и дискриминацията в класната стая, училището, общността и света.

Изучаването на социални науки насочва учениците към по-задълбочено разбиране за себе си и околните, и за мястото им в едно все по-глобално общество. То им дава възможности да разглеждат и мислят за човешкото поведение и дейности по реалистичен, обективен и чувствителен начин. Следователно, работата със социални науки отваря вратата към ключови въпроси за живота и ученето. Доказателствата за успешно обучение в тази област ще се проявяват в готовността и способността на учениците да предприемат действия, за да направят света по-добро място.

При успешно обучение по социални науки учениците трябва да могат да извличат ключови идеи и значително разбиране от данните, придобити за целите на изследователска единица. Трябва да могат да съставят автентични, отворени въпроси, заслужаващи последователно проучване. В провеждането на изследванията си те трябва да могат да предоставят точни данни и аргументирани обяснения. Трябва също така да могат да разпознават възможните причини за даден проблем, да се спрат на решение и да определят какви действия да се предприемат. Готовността и способността за предприемане на действия са доказателство за успешно учене. Чрез тези процеси учениците развиват навиците и нагласите за учене през целия живот.